Regulamin Serwisu ZSYP.TV


 

1. POJĘCIA I DEFINICJE

Serwis - portal zsyp.tv

Użytkownik - osoba, która zarejestrowała się poprzez wypełnienie stosownego formularza w serwisie zsyp.tv. 
 

2. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Wyłączne prawo do dysponowania Serwisami przysługuje administracji Serwisu.

 2. Zawarcie umowy na korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

  1. informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez zsyp.tv.

 4. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat pod warunkiem, uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisu.

 5. Jeden Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie.

 6. Serwis świadczy usługi nieodpłatnie.

 7. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. Aby zażądać skasowania konta, użytkownik powinien wysłać rządanie o usunięcie konta na adres e-mail [email protected].

 8. Użytkownik udziela Serwisowi zgody na wykorzystywanie serwisu założonego lub prowadzonego przy udziale usług oferowanych przez Serwis, do celów marketingowych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.

 9. W przypadku korzystania z Usług Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe).

 10. Serwis świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, nie udziela informacji i porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi przez Użytkowników.

 11. Serwis ma prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie:
  - ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu,
  - wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu,
  - usunięcie funkcjonalności,
  - konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 12. W przypadku zmiany Regulaminu Serwis jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:
  - wykaz zmian dotychczasowego Regulaminu,
  - nowego Regulaminu,
  Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Serwis w elektronicznej. W celu rozwiązania Umowy Grupa Pino zaleca przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres [email protected].

 13. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 30 kolejnych dni kalendarzowych.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. sposób w jaki będą wykorzystywane konta Użytkowników, lub wypowiedzi Użytkowników w komentarzach pod filmami,

  2. skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  3. treść filmów jakie umieszcza Użytkownik,
  4. szkody jakie Użytkownik wyrządził swoim filmem osobom trzecim.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów filmowych  i komentarzy.

 3. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych filmów, utworów audio, zdjęć, skanów lub publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisów oraz zgodę na użycie i wykorzystanie wizerunków osób utrwalonych w zamieszczanych treściach.

 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z polskim prawem.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Serwisu w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik poprzez zamieszczanie (emisję) swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach Serwisu.

 7. Serwis nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.

 9. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 10. Serwis upoważniony jest do:

  1. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

  2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu ich rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu informując o tym działaniu wcześniej Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji

  3. do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika działającego na szkodę Serwisu, łamiących zasady opisane w niniejszym regulaminie, używających słownictwa uważanego powszechnie za wulgarne, używających programów służących do sztucznego podwyższania statystyk, podszywających się pod pracowników Serwisu  lub inne osoby trzecie oraz nadużywających przywilejów wynikających z przyznania statusu moderatora.

4 INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

 1. Cookies - na dysku Użytkownika Serwisu zapisywane są krótkie pliki tekstowe, zawierające unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta Użytkownik. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika. Serwis posługuje się plikami „Cookies” przy świadczeniu usług dla Użytkowników na potrzeby Serwisu.

5. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Serwis jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do zawarcia/rozwiązania umowy oraz świadczenia usług, obejmujących: imię i nazwisko, pseudonim (nick), adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia, a także danych niezbędnych do rozliczenia usług świadczonych odpłatnie tj. nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Użytkownika.

 2. Na podstawie oraz po uzyskaniu indywidualnie uzyskanej od każdego Użytkownika zgody Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz następujących danych: numer telefonu, numer fax; numer gg; adres skype; wiek; wizerunek; dane o zatrudnieniu; data imienin; znak zodiaku; stan cywilny; wykształcenie; rozmiar ubrania, wzrost; dane o adresie zamieszkania, w celach marketingowych, reklamowych i związanych z badaniem rynku oraz przekazywania ich innym podmiotom do wykorzystania w powyższych celach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników, również po zakończeniu świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem realizacji żądania Użytkownika, wskazanego w ust. 6 poniżej.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

 4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres [email protected], chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez Serwis usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

 1. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Serwis może natychmiast usunąć naruszające Regulamin materiały (opisy w profilu, ogłoszenia, wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.)

 3. Treści umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za wulgarne lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisów. Użytkownik, którego ogłoszenie zostało odrzucone, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej treści w Serwisach. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków osób, o ile są one inkorporowane do treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw.

 2. Z momentem umieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Serwisowi licencji/zezwolenia o charakterze wyłącznym, bez ograniczeń terytorialnych na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat (po wygaśnięciu umowy w przypadku jej rozwiązania) na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

  2. w zakresie promocji w mediach społecznościowych

 3. W zakresie określonym w ust. 2 Użytkownik udziela Serwisowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w zamieszczonych utworach.

 4. Serwis ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób, jak również jest uprawniona do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim.

 5. Serwis nie jest zobowiązany do rozpowszechniania zamieszczonych filmów. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.

 6. Użytkownik zezwala Serwisu na: modyfikowanie utworów (artystycznych wykonań), w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (artystycznego wykonania); Grupa Serwis ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium; dokonywanie opracowań utworów (artystycznych wykonań), w tym łączenie utworów (artystycznych wykonań) lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenie utworów (artystycznych wykonań) wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji; dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów (artystycznych wykonań) - całości lub którejkolwiek części.

 7. Powyższe licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.