ZSYP
2020-01-16 01:13

pocisk balistyczny Kh-47M2 Kinzhal | Rosja