ZSYP
2020-06-10 22:03

gdzie się podziały nogi? 🙄

@Inevitable_ET #ICantLeave https://t.co/iBMc1nxkZv